Учебно-методическое объединение республиканского учебно-методического совета при НАО «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати» по направлению подготовки «Водное хозяйство»

Доклады

Доклад Председателя правления-ректора (отчет по проделанной работе учебно-методического объединения)

О внесении изменений в классификатор направлений подготовки кадров высшего и послевузовского образования РК (Малибеков А.)

Канада және АҚШ жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу орталықтарымен ынтымақтастықты жүргізу, бірлескен қос базалық оқыту бағдарламаларын жасау бойынша Тараз университеті атынан өкіл тағайындау (Сағынтаев Ж.)

«Су шаруашылығы» даярлау бағыты бойынша ОӘБ құрамындағы «Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар», «Су ресурстарын басқару» және «Елді мекендерді сумен қамтамасыз ету және суын бұру» білім бағдарламалары (ББ) үшін арналған мемлекеттік және орыс тіліндегі дайындалған оқулықтар, оқу құралдарын, оқу-әдістемелік және де басқа әдістемелік материалдарды баспадан шығаруға ұсыну. (Жолдасов С.)

Мемлекеттік тілде Coursera платформасында мамандарды даярлау бағытында білім беру бағдарламалары бойынша пәндер тізімін дайындау

Top